2021-09-28 15:23:57 Find the results of "

caned

" for you

caned – Wiktionary tiếng Việt

to cane caning caned cane cane hoặc canest¹ canes hoặc caneth¹ cane cane cane caned caned hoặc canedst¹ caned caned caned caned /² cane will/shall cane hoặc /¹ cane will/shall cane will/shall cane will/ ...

CANED | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

Ý nghĩa của caned trong tiếng Anh. ... (Định nghĩa của caned từ Từ điển & Từ đồng nghĩa Cambridge dành cho Người học Nâng cao © Cambridge University Press)

caned | Định nghĩa trong Từ điển Cambridge tiếng Anh-Trung Quốc ...

Bản dịch của caned – Từ điển tiếng Anh–Trung Quốc Truyền Thống.

caned | Định nghĩa trong Từ điển Cambridge tiếng Anh-Trung Quốc ...

Bản dịch của caned – Từ điển tiếng Anh–Trung Quốc Phổ Thông.

CANED Synonyms: 511 Synonyms & Antonyms for CANED | Thesaurus ...

Synonyms for caned from Thesaurus.com, the world’s leading online source for synonyms, antonyms, and more.

caned - Idioms Proverbs - proverbmeaning.com

Dicionário de palavras semelhantes, Diferentes palavras, Sinônimos, Expressões idiomáticas para Sinônimo de caned

caned - Từ đồng nghĩa - tudongnghia.com

Từ đồng nghĩa, cách dùng từ tương tự Đồng nghĩa của caned

caned - Tìm kiếm | Laban Dictionary - Từ điển Anh - Việt, Việt ...

Tìm kiếm caned. Từ điển Anh-Việt - Danh từ: cây thân đốt (như tre mía), cây loại song mây.